പ്രോസ്‌തെറ്റിക് മെയ്ക്കപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ??

0
393

ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിൽ കഴിത്തറുത്തും, കൈയ്യറുത്തും ചോര ചീറ്റിക്കുന്നതു കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇത്തരം മെയ്ക്കപ്പുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസ്‌തെറ്റിക് മെയ്ക്കപ്പ്.

 

 

 

prosthetic makeup

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY