സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമിച്ച പുലിമുരുകൻ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ നോട്ട്ബുക്കുകൾ

ഗവണ്മെന്റ് വിഎച്ച്എസ്എസ് പുരമറ്റം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ  V.H. S. E പ്രിന്റിങ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച പുലിമുരുകൻ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ നോട്ട്ബുക്കുകളാണിവ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY