ഇവിടെ നോട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ചൈനക്കാർ പേഴ്‌സ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു

China purse

 

ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പെ അവിടെ ചൈനക്കാർ പുതിയ ഇന്ത്യൻ കറൻസി വെച്ചുള്ള പേഴ്‌സ് ഇറക്കി

Note
Note

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY