ശബരിമല @ 360

ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 360 ഡിഗ്രി ദൃശ്യാനുഭവം സ്വന്തമാക്കാം. ഇത്ര മനോഹരമായി മറ്റൊരു ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകില്ല.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY