പൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെയും, പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളിലെയും നിറസാനിധ്യമാണ് ബോംബേ മിഠായിയും, പോരിയും. എന്നാൽ ഈ പൊരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ??

/iframe>

 

 

 

this is how pori or flakes are made

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY