അപാര ട്വിസ്റ്റുമായി ഒരു കലക്കൻ വീഡിയോ

നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു നീഗ്രോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും. മിക്കവരും അത് കാര്യമാക്കാറില്ലെങ്കിൽ കൂടി, വൈറ്റ് സുപ്രീമസി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വെള്ളക്കാർക്ക് ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ട വെള്ളക്കാരനും, അദ്ദേഹം സീറ്റ് മാറ്റി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ലഭിച്ച ഫ്‌ളൈറ്റ് ആറ്റൻഡന്റിന്റെ മറുപടിയും നിങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിക്കും.

Subscribe to watch more

 

 

Great response to bad behaviour

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY