ജയലളിതയുടെ ജീവിതം 20 ചിതങ്ങളിലൂടെ

തമിഴ് സിനിമകളിലെ താരറാണിയായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജയലളിത. പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയ ജയലളിത തമിഴകത്തിന്റെ അമ്മയായി. കാണാം ജയലളിതയുടെ 20 അമൂല്യ ചിത്രങ്ങൾ….

1. കൗമാരം

jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures

2. സിനിമ ജീവിതം

jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures

3. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം

jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures jayalalithas life in 20 pictures

jayalalithas life in 20 pictures

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY