ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ന്യൂയോർക്കിൽ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ന്യൂയോർക്കിൽ
പൂർത്തിയാവുന്നു. 168 ഏക്കറിലാണ് ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രം ഓഗസ്റ്റ് 18ന് ഭക്തർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും.

ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

 

 

worlds biggest hindu temple at newyork

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY