ലിപ് ബാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം വെറും 3 സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട്

വാസ്ലിൻ, തേൻ, ഐഷാഡോ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ലിപ്ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മിനിട്ടുകൾക്കകം തയ്യാറാക്കാം ഈ ലിപ്ബാം.

Subscribe to watch more

home made lip balm

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY