എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ക്രിസ്തുമസ് നെയിൽ ആർട്ട്

Subscribe to watch more

ക്രിസ്തുമസിന് വീട്ടിൽ ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ അലങ്കരിച്ച് നക്ഷത്രം തൂക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ട്രീയും, നക്ഷത്രവും നഖത്തിൽ വരച്ചാലോ ? കാണാം ക്രിസ്തുമസ് തീംഡ് നെയിൽ ആർട്ട്.

 

christmas nail art

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY