ക്യാരട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ക്രിസ്തുമസ് അടിപൊളിയാക്കാം

Subscribe to watch more

ക്രിസ്തുമസ് ആയാൽ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞും കേക്കും ഉണ്ടാക്കണം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അൽപ്പം മാറ്റി പിടിച്ച് വ്യത്യസ്ഥമായ ക്യാരട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം രുചിയേറും ക്യാരട്ട് കേക്ക്….

carrot cake recipe

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY