ആലപ്പോ- യുദ്ധത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും

Subscribe to watch more

സിറിയയിലെ ആലപ്പോയ്ക്ക് പ്രതാപം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കലാപങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആലെപ്പോ. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ആലപ്പോയുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ചിത്രങ്ങൾ….

War Torn Syria Before and After

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY