എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഡിഎംകെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ്

Stalin

എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ ഡിഎംകെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. പാർട്ടി ജെനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് സ്റ്റാലിനെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കരുണാനിധി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

ഡിഎംകെ പ്രസിഡന്റ് എം. കരുണാനിധിയുടെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അൻപഴകന്റെയും ആരോഗ്യനില മോശമായതോടെയാണ് സ്റ്റാലിനെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY