ഞെട്ടിക്കും ഈ മാലിന്യ നിർമാർജന സംവിധാനം

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാലിന്യ നിർമ്മാരജന സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു

 

 

 

future of waste disposal system

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY