കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഈ ഗാനം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല

ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണം സീസണിൽ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച ഗാനം ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ ‘തിരുവാവണി രാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ്’  എന്ന ഈ പാട്ടായിരിക്കും

Subscribe to watch more

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY