സോഷ്യല്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ രോഗികളെ ഫ്രണ്ടാക്കരുത്!!

ima

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ രോഗികളെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കരുതെന്ന് ഐഎംഎയുടെ നിര്‍ദേശം. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കാണ് ഈ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മുമ്പ് രോഗികളായിരുന്നവരേയും, ഇപ്പോള്‍‍ ഉള്ളവരേയും ഭാവിയില്‍ ആകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവരേയും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഫ്രണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. രോഗിയ്ക്ക് ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ഐഎംഎ ഇതിനായി പറയുന്ന കാരണം.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY