ബോറിങ്ങ് പോണി ടെയിലിന് പകരം പൂഫി പോണി ടെയിൽ ചെയ്ത് ലുക്ക് മാറ്റാം

poofy ponytail

സാധാരണ പോണി ടെയിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുമ്പോൾ, പഫി പോണി ടെയിൽ ഉയർന്നതും, സ്‌റ്റൈലിഷുമായി കാണപ്പെടുന്നു. പൂഫി പോണി ടെയിൽ ചെയ്യാം മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട്.

Subscribe to watch more

 

 

 

how to do poofy pony tail

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY