ടോംസ് കോളേജിനെതിരെ നടപടി വന്നേക്കും

Action against Toms College protest before toms college stop memo for toms college

കോട്ടയം മറ്റക്കര ടോംസ് കോളേജിനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത. തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ സമിതി നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്‌തേക്കും. തെളിവെടുപ്പ് സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല രജിസ്ട്രാറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തിയത്. കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്നും വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. അധ്യാപകരിൽ ചിലർ മാനേജ്‌മെന്റിനെ ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചു. മറ്റ് ചിലർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല.

 

Action against Toms College

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY