പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ കോമാളി എത്തി !!

Subscribe to watch more

ചിരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല പേടിപ്പിക്കാനും ക്ലൗണുകൾക്കാകും എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ക്ലൗൺടർജീസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ. ആരോൺ മിർടെസ്സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ടോം സീഡ്മാൻ, ബെർട് കൾവർ, ബ്രിറ്റ്‌നി ബെല്ലാൻഡ് എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

 

CLOWNTERGEIST trailer

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY