പെട്രോൾ പമ്പ് പണിമുടക്കിനൊരുങ്ങുന്നു

petrol

പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പണിമുട്കകിനൊരുങ്ങുന്നു. ജനുവരി 23 തിങ്കളാഴ്ച പണിമുടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY