പിച്ചിൽ എത്തിയ അതിഥിയെ കണ്ട് കുട്ടികൾ ഞെട്ടി !!

പതിവ് പോലെ പിച്ചിൽ പരിശീലനത്തിന് എത്തിയതാണ് കുട്ടി ക്രിക്കറ്റർമാർ. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അതിഥി വന്ന് കളിക്കാൻ ഒപ്പം കൂടി. ആ അതിഥി ആരെന്നറിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ മുഖത്തെ ഭാവപ്രകടനം നോക്കൂ.

Subscribe to watch more

 

 

Children Stunned By An Unexpected Visitor On The Pitch

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY