മിൽമാ പാലിന് വില കൂടും

milma

വരൾച്ച മൂലം പാൽ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതിനാൽ പാൽ വില വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മിൽമ. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വാഹ്ങുന്ന പാലിന് വില കൂടിയതും വരൾച്ചമൂലം പാൽ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതുമാണ് മിൽമയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്.

പല്ലപ്പുല്ല് കിട്ടാനില്ലാത്തതും ചൂട് കൂടിയതും വെള്ളം കുറഞ്ഞതും പാൽ ഉത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചു. പ്രതിദിനം 75000 ലിറ്റർ പാലിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY