ഭരതനാട്യവും ഹിപ് ഹോപ്പും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ?

What happens when Bharatnatyam meets Hip hop

ഭരതനാട്യവും ഹിപ് ഹോപ്പും ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ? ഹിപ് ഹോപ്പിന്റെ താളത്തിന് ഭരതനാട്യ ചുവടുകളുമായി കാണികളെ വിസമയിപ്പിക്കുകയാണ് പൂനം പ്രീതി എന്ന ഈ നർത്തകിമാർ.

What happens when Bharatnatyam meets Hip hop

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY