മൊബൈല്‍ കുളത്തില്‍ ചാടിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ.. ദാ ഇപ്പൊ കണ്ടു!

ഇങ്ങനെ മൊബൈലും പിടിച്ചാല്‍ ഈ കുളത്തിലല്ല, കടലില്‍ തന്നെ ചെന്ന് വീഴും.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY