വിരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫിംഗർ പെയിന്റർ

കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ബ്രഷോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ ഇല്ലാതെ വിരൽകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ കാൻവാസിൽ ചായം പൂശുന്നത്. ദിവസങ്ങളേ, ചിലപ്പോൾ ആഴ്ച്ചകളോ എടുത്താണ് ഇവർ തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.

 

 

 

finger painting woman

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY