ഇതെന്ത് മാജിക്ക്??

ഒരു വലിയ ഗ്ലാസില്‍ നിന്ന് വെള്ളം ചെറിയ ഗ്ലാസുകളിലേക്ക് പകരുമ്പോള്‍ അത് മഴവില്ലിന്റെ നിറങ്ങള്‍ ഓരോ ഗ്ലാസിലേക്കും പകരുന്നു. കണ്ടിട്ട് നിങ്ങള്‍ തന്നെ പറയൂ, ഇത് എന്ത് മാജിക്കാണെന്ന്??

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY