എട്ടു തീരദേശ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ പുതിയ തസ്തികകൾ

coastal police station

നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ച എട്ടു തീരദേശ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർഒന്ന്, സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർരണ്ട്, എ.എസ്.ഐ./സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ25, ഡ്രൈവർഒന്ന് ക്രമത്തിൽ 29 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഈ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ ആറായിരം രൂപ പ്രതിമാസ വേതനത്തിൽ ഓരോ കാഷ്വൽ സ്വീപ്പറെ നിയമിക്കും. ഈ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ എണ്ണം ബോട്ടുകൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനും മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിയായി.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY