ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ആദരം; ബുർജ്ജ് ഖലീഫ ത്രിവർണ്ണമണിഞ്ഞു

ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ആദരമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബുർജ്ജ് ഖലീഫ ഭാരതത്തിന്റെ ത്രിവർണ്ണപതാകയുടെ നിറമണിഞ്ഞു.

2,716.5  അടി ഉയരമുള്ള ബുർജ്ജ് ഖലീഫയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം. ഭാരതത്തിന്റെ 68 -മത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിടനുബന്ധിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ബുർജ്ജ് ഖലീഫ മൂവർണ്ണത്തിൽ ജ്വലിക്കും. എൽ ഈ ഡീ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടം ഈ നിറം മാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്നത്. ബുർജ്ജ് ഖലീഫയിലെ വിശേഷാവസരങ്ങളിലെ ഈ വർണ്ണോത്സവം കാഴ്ചക്കാരെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

World’s tallest building Burj Khalifa to illuminate in Indian tricolour

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY