ലോ അക്കാദമി എന്നത് സ്വകാര്യ കോളേജ്; തെറ്റ് തിരുത്തി സർവ്വകാലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ്

law academy law academy main entrance demolished

ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജ് സ്വകാര്യ കോളേജ് എന്നാക്കി സർവ്വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് തിരുത്തി. സർക്കാർ കോളേജ് എന്നാണ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

 

 

 

law academy

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY