കായിക താരങ്ങൾക്ക് നിയമനം

placement for sportsperson

107 കായിക താരങ്ങൾക്ക് പോലീസിൽ നിയമനം നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.

 

 

 

 

placement for sportsperson

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY