റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വില ഇടിയുമെന്ന് സാമ്പത്തിക സർവെ

real estate sector faces set back

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വില ഇടിയുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദർ. കാർഷിക വിലത്തകർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും അഴിമതി കുറയുമെന്നും സർവെ.  ബാങ്ക് പലിശനിരക്കുകളും കുറയും. തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും സർവെ.

 

 

 

real estate sector faces set back

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY