ബഡ്ജറ്റ് 2017; കേരളത്തിന് എയിംസ് ഇല്ല

AIMS not allowed for kerala budget 2017, 2.74 crore for defence

ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചില്ല. ഝാർഖണ്ടിനും ഗുജറാത്തിനും മാത്രമാണ് എയിംസ് അനുവദിച്ചത്.

 

 

 

AIMS not allowed for kerala

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY