ബഡ്ജറ്റ് 2017; പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് 2.74 ലക്ഷം കോടി രൂപ

AIMS not allowed for kerala budget 2017, 2.74 crore for defence

ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് 2.74 ലക്ഷം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഒപ്പം സൈനികർക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ബുക്കിങ് സംവിധാനവും, വിരമിച്ച സൈനികർക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ പെൻഷനും നൽകും.

 

 

 

budget 2017, 2.74 crore for defence

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY