ബഡ്ജറ്റ് 2017; തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ തുക

kerala mps boycot assembly budget 2017 budget 2017

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള അടങ്കലിൽ വൻ വർധന. 38,000 കോടിയിൽ നിന്ന് 48,000 കോടിയാക്കി ഉയർത്തി.

 

 

 

budget 2017

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY