ബഡ്ജറ്റ് 2017; മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും വൈദ്യുതീകരിക്കുമെന്ന് ജയറ്റ്‌ലി

0
51
budget 2017 importance for village budget 2017 government agenda tech india

ബഡ്ജറ്റിൽ ഗ്രാമവികസനത്തിന് ഊന്നൽ. 2018 ഓടെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും വൈദ്യുതീകരിക്കും. ഒരു കോടി കുടുംബങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യമുക്തമാകും. ലക്ഷ്യം 2019 ഓടെ കൈവരിക്കും.

 

 

 

budget 2017 importance for village

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY