ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവ്

income tax Last Date To File Income Tax Return. Here Are The Details income tax return last date today

ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് 2017 ലെ ബജറ്റ്. 2.5 ലക്ഷം മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെയുള്ളവർക്ക് ആദായ നികുതി 5 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. നേരത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ 10 ശതമാനമായിരുന്നു ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY