ബഡ്ജറ്റ് 2017; കറൻസി ഇടപാടിന് പരിധി

fake notes budget 2017 limitation for cash transaction

രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള കറൻസി ഇടപാടിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തി. 3 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള കറൻസി ഇടപാടുകൾ അനുവധിക്കില്ല.

 

 

 

budget 2017 limitation for cash transaction

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY