ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്രമോഷൻ ബോർഡ് ഇനി ഇല്ല

foreign investment promotion board

ധനകാര്യമേഖലയിൽ നിർണ്ണായക പരിഷ്‌കാരവുമായി ബഡജറ്റ് 2017. ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്രമോഷൻ ബോർഡ് ഇനി ഇല്ല.

 

 

foreign investment promotion board

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY