ലോ അക്കാദമി; ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ

LAW ACADEMY

ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജ് വിഷയത്തിൽ എഡിഎമ്മുമായി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ.മന്ത്രിതല ചർച്ചതന്നെ വേണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY