മുട്ടയിൽ നിന്നും കിളി കുഞ്ഞ് വിരിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ

Subscribe to watch more

മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിളിയുണ്ടായെന്നൊക്കെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അതഭുത പ്രതിഭാസം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?

 

 

 

 

bird hatching video

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY