ലോ അക്കാദമി ചർച്ച പരാജയം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചർച്ചയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി

0
98
LAW ACADEMY

ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജ് വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, വിദ്യാർത്ഥി കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയം. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ക്ഷുഭിതനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രവീന്ദ്രനാഥ് ചർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പുതിയ ഒരു നിർദ്ദേശവും മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണടായില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY