ലോ അക്കാദമിയുടെ അഫിലിയേഷൻ റദ്ദാക്കില്ല

Kerala-Law-Academy law academy afiliation wont be banned

ലോ അക്കാദമിയുടെ അഫിലിയേഷൻ റദ്ദാക്കില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമേയം എട്ടിനെതിരെ പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിന് തള്ളി.

 

 

 

law academy afiliation wont be banned

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY