ടോംസ് കോളേജിന് സ്‌റ്റോപ് മെമ്മോ

Action against Toms College protest before toms college stop memo for toms college

പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റക്കര ടോംസ് കോളേജിന് സ്റ്റോപ് മെമ്മോ കൊടുക്കും. കോളേജിന്റെ അഫിലിയേഷൻ റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എഐസിടിഇയെ അറിയിക്കും.

 

 

 

stop memo for toms college

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY