മിൽമ പാലിന് വില കൂടും

milma

മിൽമ പാലിന് ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ കൂട്ടാൻ തീരുമാനം. മിൽമയുടെ ശുപാർശയ്ക്ക് മന്ത്രിതല ചർച്ചയിൽ അനുമതി നൽകി. കൂട്ടുന്ന നാല് രൂപയിൽ 3.35 രൂപ കർ,കന് കൊടുക്കാനും ധാരണ.

വരൾച്ച മൂലം പാൽ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതിനാലാണ് വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയത്. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാലിന് വില കൂടിയതും വരൾച്ചമൂലം പാൽ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതുമാണ് മിൽമയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കു ന്നത്. ചൂട് കൂടിയതും വെള്ളം കുറഞ്ഞതും പാൽ ഉത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചു. പ്രതിദിനം 75000 ലിറ്റർ പാലിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY