ലോ അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന കവാടം പൊളിച്ചുനീക്കി

law academy law academy main entrance demolished

ലോ അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന കവാടം പൊളിച്ചുനീക്കി. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാനിധ്യത്തിലായിരുന്നു നടപടി. സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയാണ് കവാടം പണിതത് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു.

 

 

 

law academy main entrance demolished

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY