നിയമസഭ വിളിക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറൽ നിയമോപദേശം നൽകി

vidyasagar-rao attorney general gives legal advice to tn governor

നിയമസഭ വിളിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് ഗവർണർക്ക് അറ്റോർണി ജനറൽ നിയമോപദേശം നൽകി. നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നൽകാൻ അവസരം നൽകണം.

 

 

 

attorney general gives legal advice to tn governor

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY