കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പുതിയ തസ്തികകൾ

high court police removes media vehicles from the premises of high court fazal murder case highcourt sends notice to CBI

കേരള ഹൈക്കോടതി സീനിയർ ഗവ. പ്ലീഡറായി സി.എം.കമ്മപ്പുവിനെ നിയമിച്ചു. 5 ഗവ. പ്ലീഡർമാരുടെയും 5 സീനിയർ ഗവ. പ്ലീഡർമാരുടെയും തസ്തികകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനമായി.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണ പദ്ധതിപ്രദേശത്തെ തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ 1, ക്ലാർക്ക് 1, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് 1 എന്നീ തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ചു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY