വാഴ നാരിൽ നിന്ന് പായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?

വാഴ നാരിൽ നിന്ന് പായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? പായ മാത്രമല്ല, പാള കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ, ഗ്ലാസ്, സ്പൂൺ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോയും കാണാം.

 

this how mats are made

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY