വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നു

speaker denied to postopne floortest floortest delays tn assembly adjourned till 1pm

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങാനായില്ല. പനീർസെൽവത്തിനും സ്റ്റാലിവൃനും സംസാരിക്കാൻ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

 

 

 

floortest delays

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY