ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ ?

കാഴ്ച്ചയില്ലാത്തവർക്കായി കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം നിരവധി ക്യാമ്പെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു ക്യാമ്പെയിൻ കാണുന്നത് ഇതാദ്യമായിരിക്കും.

 

donate your eyes challenge

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY